Mõista Internetikaubamajad OÜ-lt välja 300 eurot

Mõista Internetikaubamajad OÜ-lt Osaühingu Digipost kasuks välja maakohtu menetluses ning apellatsioonimenetluses kantud menetluskulude katteks 300 eurot.

Kohus Tartu Ringkonnakohus

Tsiviilasja number 2-20-7899 fail Internetikaubamajad OÜ hagi jätta tervikuna rahuldamata

Otsuse tegemise aeg ja koht 28. veebruar 2022, Tartu
Kohtukoosseis Üllar Roostoja, Vahur-Peeter Liin, Indrek Parrest
Tsiviilasi Internetikaubamajad OÜ hagi Osaühingu Digipost
vastu kahju hüvitamiseks ja ebatõeste faktiväidete eemaldamiseks
Vaidlustatud kohtulahend Viru Maakohtu 31. mai 2021. a otsus
Kaebuse esitaja ja kaebuse liik Osaühingu Digipost apellatsioonkaebus
Apellatsioonkaebuse hind 3500 eurot
Hageja (vastustaja): Internetikaubamajad OÜ (registrikood 12629772),
Kostja (apellant): Osaühing Digipost (registrikood 10925584)
Menetluse liik kirjalik menetlus

RESOLUTSIOON:
1. Tühistada Viru Maakohtu 31. mai 2021. a otsus osas, milles maakohus hagi
rahuldas, ning teha uus otsus, millega jätta hagi tervikuna rahuldamata.
2. Apellatsioonkaebus rahuldada.
3. Keelduda Osaühingu Digipost 31. jaanuari 2022. a menetlusdokumendile lisatud
dokumentaalse tõendi vastuvõtmisest.
4. Jätta mõlemas kohtuastmes (maa- ja ringkonnakohtus) kantud menetluskulud
Internetikaubamajad OÜ kanda.
5. Mõista Internetikaubamajad OÜ-lt Osaühingu Digipost kasuks välja maakohtu
menetluses ning apellatsioonimenetluses kantud menetluskulude katteks
300 eurot (apellatsioonkaebuselt tasutud riigilõiv).

6. Ringkonnakohus, tutvunud apellatsioonkaebuse ja tsiviilasja materjalidega, leiab,
et maakohtu otsus tuleb tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 657 lg 1 p-st 2 lähtudes
tühistada osas, milles kohus hagi rahuldas, ning teha asjas uus otsus, millega jätta hagi
tervikuna rahuldamata. Apellatsioonkaebus rahuldatakse.
10.1. Praegusel juhul on maakohus leidnud esmalt (otsuse lk 9 teises lõigus), et asjas
esitatud tõenditega on tõendatud, et domeeni petturid.ee avas või registreeris esmakordselt
hageja ning tähtsust pole sellel, kas või millal pärast domeeni esmakordset registreerimist
(16. jaanuaril 2017) selle omanik muutus. Seejärel on aga kohus asunud seisukohale
(otsuse lk 10 viimases lõigus), et domeeni petturid.ee omanikuks ja ka sellega seotud
veebilehe haldajaks tuleb hiljemalt alates 26. veebruarist 2017 lugeda Complexis OÜ.
Seetõttu ei vastanud maakohtu hinnangul tegelikkusele kostja väide, et hageja avas
petturid.ee domeeni.
10.2. Maakohtu poolt analüüsitud tõenditest (Elkdata OÜ 20. veebruari 2020 e-kiri
(dtl 67); EIS-i 30. märtsi 2020 e-kiri (dtl 68); Elkdata OÜ ja EIS-i poolt kohtu
järelepärimistele esitatud vastused ning andmed (dtl-d 201, 214, 215, 277–278, 281, 297))
järeldub ringkonnakohtu arvates, et domeeni petturid.ee algseks registreerijaks (avajaks)
oli hageja. Asja materjalide hulgas olevatest muudest tõenditest ei ole võimalik teha
teistsuguseid järeldusi. Seega ei ole artikli “Internetikaubamajad OÜ (Marek Sauber) avas
petturid.ee” sisult ebaõige faktiväide ning hagi tuleb seda väidet puudutavat osas jätta
rahuldamata. Ringkonnakohus märgib, et artikli pealkiri sisaldab küll ka M. Sauberi nime,
kuid käesolevas asjas menetletava hagi alusel saab kontrollida üksnes hageja kohta
avaldatud andmete tõesust (TsMS § 3 lg 1).
10.3. Iseensest on põhjendatud maakohtu seisukoht, et avaldatud andmete tõelevastavust
tuleb hinnata nende avaldamise aja seisuga. Samas ei saa sellest teha järeldust, et kui artikli
avaldamise ajaks oli domeen petturid.ee üle antud Complexis OÜ-le, siis ei vasta väide
domeeni avaja või selle algse registreerija isiku kohta enam tõele.
10.4. Sarnaselt maakohtuga leiab ringkonnakohus, et artikli pealkirjas sisalduv väide
(petturid.ee avamise kohta) on mitmetimõistetav – see võib tähendada vastava
domeeni(nime) registreerimist või portaali (veebilehe) avamist või ka mõlemat. Seega
tuleb asja lahendamisel silmas pidada nii domeeni registreerimist kui ka veebilehe
petturid.ee loomist. Samas leiab ringkonnakohus, et kui artikli pealkiri võib käia nii
domeeni kui ka veebilehe kohta ning ühe osas neist on avaldatud väide tõene, ei ole artikli
pealkirja kustutamise nõue põhjendatud.
11. Apellatsioonimenetluses on pooltel vaidlus ka veebilehel www.digipost.ee
avaldatud artiklis “Sarilaimaja Marek Sauber intermedia.ee domeenis” sisalduva väite
“Nimi oli ekslikult Complexis OÜ” ning veebilehel www.eta.ee avaldatud artiklis
“Internetikaubamajad OÜ loovutas domeeni petturid.ee” sisalduva väidete “Domeeni
registreerija nimi oli ekslikult Complexis OÜ” ja “See on tõendatud, et alates
registreerimisest 16.01.2017 kuni muutmiseni 05.07.2018 kell 08:28 oli registreerijaks
Internetikaubamajad OÜ” üle. Maakohus leidis, et viidatud väited on ebaõiged ning tuleb
seetõttu veebilehtedelt kustutada.
11.1. Ringkonnakohus märgib esmalt, et TsMS § 436 lg 7 järgi ei ole kohus otsust tehes
seotud poolte õiguslike väidetega. TsMS § 652 lg 8 kohaselt ei ole ringkonnakohus seotud
ka apellatsioonkaebuse õigusliku põhjendusega.
11.2. Kohtupraktikas üldtunnustatud seisukoha järgi peab faktiväide olema
põhimõtteliselt kontrollitav, selle tõesus või väärus on kohtumenetluses tõendatav.
Seevastu ei ole võimalik tõendada isiku kohta antud ja avaldatud väärtushinnangu sisu
tõesust või väärust (vt nt Riigikohtu 31. mai 2006. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-161-05,
p 10; 13. aprilli 2007. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-5-07, p 26; 10. oktoobri 2007. a otsus
tsiviilasjas nr 3-2-1-53-07, p 18).
Ringkonnakohtu arvates ei ole artiklites “Sarilaimaja Marek Sauber intermedia.ee
domeenis” ja “Internetikaubamajad OÜ loovutas domeeni petturid.ee” esitatud
vaidlusalused väited käesoleva juhtumi kontekstis käsitletavad faktiväidetena. Need väited
on artiklite autori hinnangud selle kohta, kellele domeen petturid.ee peaks tegelikult
kuuluma. Selliste väidete tõesust ei ole võimalik kohtumenetluses tõendada ega kontrollida
(kohus saaks hinnata antud hinnangute põhjendatust).
11.3. Asja materjalide hulgas on EIS-i poolne selgitus domeeninime petturid.ee
registreerija vahetuse kohta koos selgituses esitatud väiteid põhistavate dokumentidega
(dtl-d 297 ja 277–294). Sellest nähtub, et domeeninimi petturid.ee registreeriti 16. jaanuaril
2017 hageja esindaja M. Sauberi poolt esitatud taotluse alusel (taotlus on allkirjastatud
15. jaanuaril 2017). 16. jaanuaril 2017 esitas M. Sauber avalduse domeeninime petturid.ee
registreerija muutmiseks ning 17. jaanuaril 2017 sellekohasele registreerimistaotluse, kust
on näha esindaja tahe registeerida domeeninimi Complexis OÜ-le. Registreerija vahetus
teostati 26. veebruaril 2017, kuid domeeniregistri pidaja Elkdata OÜ süsteemis tekkis viga
andmete töötlemisel (omanikuvahetuse operatsioon viidi läbi vigaselt), mille tagajärjel ei
vastanud domeeninime registreerija registrikood tegelikule registreerija registrikoodile.
Kõnealune viga registreerija andmetes parandati domeeniregistris 5. juulil 2018. Sama
järelduse saab teha ülalviidatud Elkdata OÜ 20. veebruari 2020 e-kirjast (dtl 67); EIS-i
30. märtsi 2020 e-kirjast (dtl 68) ning Elkdata OÜ vastustest kohtu järelepärimisele (dtl 201).
11.4. Eelmärgitust tuleb järeldada, et ajavahemikul vähemalt alates 26. jaanuarist 2017
kuni 5. juulini 2018 oli domeeniregistris doomeninime registreerijana märgitud Complexis
OÜ, kuid registreerija äriregistri koodina avaldatud hageja registrikood. Samale järeldusele
jõudis otsuses ka maakohus. Selline olukord võimaldab ringkonnakohtu hinnangul
erinevaid tõlgendusi küsimuses, keda pidada domeeninime registreerijaks, sõltuvalt
sellest, kas pidada registreerija isiku tuvastamisel määravaks ärinime või registrikoodi.
Kirjeldatud konteksti arvestades ei saa pidada artiklites esitatud väiteid, et registreerija
ärinimi oli domeeniregistris ekslikult märgitud (Complexis OÜ) ja et on tõendatud, et
alates domeeninime registreerimisest kuni 5. juulini 2018 oli selle registreerijaks hageja,
faktiväideteks. Tegemist on artiklite autori hinnanguga domeeniregistrist nähtunud
registreerija andmetele.
11.5. Kuna väärtushinnangute suhtes ei ole VÕS § 1047 lg 4 kohaldatav, tuleb jätta
hageja nõue väidete (“Domeeni registreerija nimi oli ekslikult Complexis OÜ” ja “See on
tõendatud, et alates registreerimisest 16.01.2017 kuni muutmiseni 05.07.2018 kell 08:28
oli registreerijaks Internetikaubamajad OÜ”) ümberlükkamiseks või eemaldamiseks
rahuldamata.
12. Eelmärgitud põhjustel tuleb maakohtu otsus tühistada ning teha asjas uus otsus,
millega jätta hagi tervikuna rahuldamata.
Menetlusökonoomia kaalutlustel ei vasta ringkonnakohus apellatsioonkaebuse muudele
väidetele.
14. Kuna kohus jätab käesoleva otsusega hagi rahuldamata, jäävad nii maakohtu
menetluses kantud kui ka apellatsioonkaebuse menetlemisel tekkinud menetluskulud
TsMS § 162 lg 1 alusel hageja kanda.

Sarilaimaja Marek Sauber intermedia.ee domeenis

Marek Sauber tegeleb teiste inimeste kohta valeväidete levitamisega petturid.ee lehel ja proovib kohtuga ajalugu kustutada. Kõik tsitaadid temalt jäid alles. Kohus ei leidnud ühtegi juhtumid, millega tema tekste oleks valesti tsiteeritud. Siiani ei ole sarilaimaja Marek Sauber tulnud mõttele vabandada alusetult sõnade kasutamise eest: pettur, kelm, autoriõiguse rikkuja, jne.

Samuti on sellel inimesel ekslik arvamus, et tema poolt valede väidete levitamist saaks kohtu poole pöördumisega kustutada.

Minevikus oli ta nii jultunud, et kopeeris ühe firma lehelt kujunduse ja tekstid ning pakkus seda oma firma nimega müügiks. Kui juhtum tuli avalikuks, siis tegi sotsiaalmeedias postitusi teise poole kohta, mida nimetati laimavateks. Täpsemalt saab igaüks ise lugeda, millised olid osapoolte seisukohad. Link kohtuotsus 2-15-2372 Proweb OÜ (Marek Sauber) hagi firma Billion OÜ vastu, kelle disaini oli Sauber kopeenud ja internetis müügiks pakkunud.

Proweb OÜ võttis hagi tagasi 2018

Registrikood: 11793110
Nimi: OÜ ProWeb
Kehtetud nimed: OÜ Gameplanet; Gameplanet UÜ
Esmakande aeg: 07.12.2009
Õiguslik vorm: Osaühing Staatus: Registrisse kantud
Aadress: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Õli tn 2a, 80031

Kohus Harju Maakohus
Kohtukoosseis Kohtunik Anu Uritam
Määruse tegemise aeg ja koht 11. oktoober 2018, Tallinn
Tsiviilasja number 2-15-2372
Tsiviilasi Proweb OÜ hagi Billion OÜ vastu mittevaralise kahju hüvitamise nõudes kompromissi kinnitamine, asjas menetluse lõpetamine ning poole menetluses tasutud riigilõivu tagastamine
Kinnitada Proweb OÜ (hageja) ja Billion OÜ (kostja), koos nimetatuna pooled, vahel sõlmitud kompromiss alljärgnevas.
1.1. Proweb OÜ loobub oma nõudest Billion OÜ suhtes kompromissi korras, tingimusel, et Billion OÜ tasub Proweb OÜ õigusabikulud summas 200 €.
1.2. Kompromissi p-s 1.1. märgitud summa tuleb tasuda Proweb OÜ arvele Swedbankis: xxx.
2. Lõpetada menetlus tsiviilasjas nr 2-15-2372.
3. Jätta poolte menetluskulud poolte endi kanda arvestades kompromissi punktis
1.1. sätestatud erisust.

Allikas: Kohtuotsus proweb OÜ hagi kompromissiga lõpetamine 2-15-2372

Kuigi kohtuotsuse järgi peab kujunduse autor Billion OÜ maksma kopeerijale (Proweb OÜ) õigusabikulud summas 200 eurot, siis tegelikul on tõene väide, et firmale Billion tehti pärast kujunduse kopeerimisest vaidlemist kustutamishoiatus.

Billion OÜ registrikaart 2019
Billion OÜ registrikaart 2019

EIS andmebaasis oli domeeni petturid.ee omaniku registrikoodiks märgitud 12629772, millele Äriregistris vastab Internetikaubamajad OÜ, selle juhatuses on jällegi Marek Sauber.

1. Internetikaubamajad OÜ Vanda Invest UÜ 12629772 17.03.2014 Registrisse kantud Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Õli tn 2a, 80031 21 500.00 EUR
Internetikaubamajad OÜ (registrikood 12629772) kohta on avatud Tartu Maakohtu registriosakonna äriregistrikaart nr 1:
Ärinimi ja aadress
3. kanne: Ärinimi on Internetikaubamajad OÜ
6. kanne: Aadress on Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Õli tn 2a, 80031
7. kanne: Elektronposti aadress on [email protected]
Kapital
4. kanne: Osakapital on 21 500 eurot
Esindusõigus
3. kanne: Juhatuse liige on Marek Sauber, isikukood 37507162228
* Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Õiguslik seisund
3. kanne: Õiguslik vorm on osaühing
4. kanne: Põhikiri on kinnitatud 09.07.2014
3. kanne: Majandusaasta algab 01.01 ja lõppeb 31.12
3. kanne: Vanda Invest UÜ on 17.03.2014. otsuse alusel ümber kujundatud osaühinguks ärinimega Internetikaubamajad OÜ.
Kannete loetelu
Harju Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
1. kanne: Kinnitatud 17.03.2014 (esmakanne)
3. kanne: Kinnitatud 10.07.2014 (ümberkujundamiskanne)
Pärnu Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
4. kanne: Kinnitatud 15.07.2014 (muutmiskanne)
Tartu Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
6. kanne: Kinnitatud 20.12.2017 (muutmiskanne)
7. kanne: Kinnitatud 18.01.2018 (muutmiskanne)
Väljatrüki lõpp

petturid.ee uus omanik Complexis OÜ

Domeen petturid.ee vahetas omanikku 05.07.2018 kell 08:28 kui Elkdata klienditeenindaja muutis registrikoodi, et see vastaks nimele Complexis OÜ. Nüüd olid domeeni andmed järgmised.
staatus Makstud ja tsoonis
registreeritud 16.01.2017 09:30
muudetud 05.07.2018 08:28
aegub 17.01.2019
nimeserverid ns2.intermedia.ee, ns1.intermedia.ee
dnssec Allkirjastamata
registripidaja Elkdata OÜ
registreerija Complexis OÜ Reg. no. 12756453 (EE) [email protected]
halduskontakt Marek Sauber [email protected]
tehniline kontakt Elkdata OÜ [email protected]
Domeeni petturid.ee andmeid muudeti 05.07.2018 08:28 ja nüüd on registrikood sama firma nimega Complexis OÜ
Domeeni petturid.ee andmeid muudeti 05.07.2018 08:28 ja nüüd on registrikood 12756453 sama firma nimega Complexis OÜ
1. Complexis OÜ Imperial Landmarks OÜ;
KV Baltics OÜ;
Majutuskohad OÜ;
Astro KV UÜ
12756453 21.11.2014 Registrisse kantud Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Lubja tn 48a, 80041 2 500.00 EUR www.kvpluss.ee
Complexis OÜ (registrikood 12756453) kohta on avatud Tartu Maakohtu registriosakonna äriregistrikaart nr 1:
Ärinimi ja aadress
6. kanne: Ärinimi on Complexis OÜ
8. kanne: Aadress on Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Lubja tn 48a, 80041
9. kanne: Elektronposti aadress on [email protected]
Kapital
3. kanne: Osakapital on 2 500 eurot
Esindusõigus
3. kanne: Juhatuse liige on Marek Sauber, isikukood 37507162228
* Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Õiguslik seisund
3. kanne: Õiguslik vorm on osaühing
6. kanne: Põhikiri on kinnitatud 01.01.2016
1. kanne: Majandusaasta algab 01.01 ja lõppeb 31.12
3. kanne: Astro KV UÜ on 31.12.2014. otsuse alusel ümber kujundatud osaühinguks ärinimega Majutuskohad OÜ
Kannete loetelu
Viru Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
1. kanne: Kinnitatud 21.11.2014 (esmakanne)
Tartu Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
3. kanne: Kinnitatud 15.05.2015 (ümberkujundamiskanne)
6. kanne: Kinnitatud 05.02.2016 (muutmiskanne)
8. kanne: Kinnitatud 22.12.2017 (muutmiskanne)
9. kanne: Kinnitatud 18.01.2018 (muutmiskanne)
Väljatrüki lõpp
Complexis OÜ (registrikood 12756453) registrikaart
Complexis OÜ (registrikood 12756453) registrikaart

.

Leht petturid.ee on majutatud serveris intermedia.ee ja see on tuntud spam kirjade poolest ning ka selle intermedia.ee domeeni omanik on (eraisik) Marek Sauber, mille Whois info leiab Eesti spam kirjade andmebaasi lehelt.

domeeni intermedia.ee omanik on eraisik Marek Sauber
domeeni intermedia.ee omanik on eraisik Marek Sauber

Kui nendest vaidlustest on midagi õppida, siis vältida kokkupuudet selle inimesega Marek Sauber. Andke teada probleemidest selle sarilaimajaga.