Mõista Internetikaubamajad OÜ-lt välja 300 eurot

Mõista Internetikaubamajad OÜ-lt Osaühingu Digipost kasuks välja maakohtu menetluses ning apellatsioonimenetluses kantud menetluskulude katteks 300 eurot.

Kohus Tartu Ringkonnakohus

Tsiviilasja number 2-20-7899 fail Internetikaubamajad OÜ hagi jätta tervikuna rahuldamata

Otsuse tegemise aeg ja koht 28. veebruar 2022, Tartu
Kohtukoosseis Üllar Roostoja, Vahur-Peeter Liin, Indrek Parrest
Tsiviilasi Internetikaubamajad OÜ hagi Osaühingu Digipost
vastu kahju hüvitamiseks ja ebatõeste faktiväidete eemaldamiseks
Vaidlustatud kohtulahend Viru Maakohtu 31. mai 2021. a otsus
Kaebuse esitaja ja kaebuse liik Osaühingu Digipost apellatsioonkaebus
Apellatsioonkaebuse hind 3500 eurot
Hageja (vastustaja): Internetikaubamajad OÜ (registrikood 12629772),
Kostja (apellant): Osaühing Digipost (registrikood 10925584)
Menetluse liik kirjalik menetlus

RESOLUTSIOON:
1. Tühistada Viru Maakohtu 31. mai 2021. a otsus osas, milles maakohus hagi
rahuldas, ning teha uus otsus, millega jätta hagi tervikuna rahuldamata.
2. Apellatsioonkaebus rahuldada.
3. Keelduda Osaühingu Digipost 31. jaanuari 2022. a menetlusdokumendile lisatud dokumentaalse tõendi vastuvõtmisest.
4. Jätta mõlemas kohtuastmes (maa- ja ringkonnakohtus) kantud menetluskulud
Internetikaubamajad OÜ kanda.
5. Mõista Internetikaubamajad OÜ-lt Osaühingu Digipost kasuks välja maakohtu
menetluses ning apellatsioonimenetluses kantud menetluskulude katteks
300 eurot (apellatsioonkaebuselt tasutud riigilõiv).

6. Ringkonnakohus, tutvunud apellatsioonkaebuse ja tsiviilasja materjalidega, leiab, et maakohtu otsus tuleb tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 657 lg 1 p-st 2 lähtudes tühistada osas, milles kohus hagi rahuldas, ning teha asjas uus otsus, millega jätta hagi tervikuna rahuldamata. Apellatsioonkaebus rahuldatakse.
10.1. Praegusel juhul on maakohus leidnud esmalt (otsuse lk 9 teises lõigus), et asjas esitatud tõenditega on tõendatud, et domeeni petturid.ee avas või registreeris esmakordselt hageja ning tähtsust pole sellel, kas või millal pärast domeeni esmakordset registreerimist (16. jaanuaril 2017) selle omanik muutus. Seejärel on aga kohus asunud seisukohale (otsuse lk 10 viimases lõigus), et domeeni petturid.ee omanikuks ja ka sellega seotud veebilehe haldajaks tuleb hiljemalt alates 26. veebruarist 2017 lugeda Complexis OÜ.
Seetõttu ei vastanud maakohtu hinnangul tegelikkusele kostja väide, et hageja avas petturid.ee domeeni.
10.2. Maakohtu poolt analüüsitud tõenditest (Elkdata OÜ 20. veebruari 2020 e-kiri (dtl 67); EIS-i 30. märtsi 2020 e-kiri (dtl 68); Elkdata OÜ ja EIS-i poolt kohtu
järelepärimistele esitatud vastused ning andmed (dtl-d 201, 214, 215, 277–278, 281, 297)) järeldub ringkonnakohtu arvates, et domeeni petturid.ee algseks registreerijaks (avajaks) oli hageja. Asja materjalide hulgas olevatest muudest tõenditest ei ole võimalik teha teistsuguseid järeldusi. Seega ei ole artikli “Internetikaubamajad OÜ (Marek Sauber) avas petturid.ee” sisult ebaõige faktiväide ning hagi tuleb seda väidet puudutavat osas jätta rahuldamata. Ringkonnakohus märgib, et artikli pealkiri sisaldab küll ka M. Sauberi nime,
kuid käesolevas asjas menetletava hagi alusel saab kontrollida üksnes hageja kohta avaldatud andmete tõesust (TsMS § 3 lg 1).
10.3. Iseensest on põhjendatud maakohtu seisukoht, et avaldatud andmete tõelevastavust tuleb hinnata nende avaldamise aja seisuga. Samas ei saa sellest teha järeldust, et kui artikli avaldamise ajaks oli domeen petturid.ee üle antud Complexis OÜ-le, siis ei vasta väide domeeni avaja või selle algse registreerija isiku kohta enam tõele.
10.4. Sarnaselt maakohtuga leiab ringkonnakohus, et artikli pealkirjas sisalduv väide (petturid.ee avamise kohta) on mitmetimõistetav – see võib tähendada vastava domeeni(nime) registreerimist või portaali (veebilehe) avamist või ka mõlemat. Seega tuleb asja lahendamisel silmas pidada nii domeeni registreerimist kui ka veebilehe petturid.ee loomist. Samas leiab ringkonnakohus, et kui artikli pealkiri võib käia nii domeeni kui ka veebilehe kohta ning ühe osas neist on avaldatud väide tõene, ei ole artikli pealkirja kustutamise nõue põhjendatud.
11. Apellatsioonimenetluses on pooltel vaidlus ka veebilehel www.digipost.ee
avaldatud artiklis “Sarilaimaja M S intermedia.ee domeenis” sisalduva väite “Nimi oli ekslikult Complexis OÜ” ning veebilehel www.eta.ee avaldatud artiklis “Internetikaubamajad OÜ loovutas domeeni petturid.ee” sisalduva väidete “Domeeni registreerija nimi oli ekslikult Complexis OÜ” ja “See on tõendatud, et alates registreerimisest 16.01.2017 kuni muutmiseni 05.07.2018 kell 08:28 oli registreerijaks Internetikaubamajad OÜ” üle. Maakohus leidis, et viidatud väited on ebaõiged ning tuleb seetõttu veebilehtedelt kustutada.
11.1. Ringkonnakohus märgib esmalt, et TsMS § 436 lg 7 järgi ei ole kohus otsust tehes seotud poolte õiguslike väidetega. TsMS § 652 lg 8 kohaselt ei ole ringkonnakohus seotud ka apellatsioonkaebuse õigusliku põhjendusega.
11.2. Kohtupraktikas üldtunnustatud seisukoha järgi peab faktiväide olema
põhimõtteliselt kontrollitav, selle tõesus või väärus on kohtumenetluses tõendatav.
Seevastu ei ole võimalik tõendada isiku kohta antud ja avaldatud väärtushinnangu sisu tõesust või väärust (vt nt Riigikohtu 31. mai 2006. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-161-05, p 10; 13. aprilli 2007. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-5-07, p 26; 10. oktoobri 2007. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-53-07, p 18).
Ringkonnakohtu arvates ei ole artiklites “Sarilaimaja M S intermedia.ee
domeenis” ja “Internetikaubamajad OÜ loovutas domeeni petturid.ee” esitatud
vaidlusalused väited käesoleva juhtumi kontekstis käsitletavad faktiväidetena. Need väited on artiklite autori hinnangud selle kohta, kellele domeen petturid.ee peaks tegelikult kuuluma. Selliste väidete tõesust ei ole võimalik kohtumenetluses tõendada ega kontrollida (kohus saaks hinnata antud hinnangute põhjendatust).
11.3. Asja materjalide hulgas on EIS-i poolne selgitus domeeninime petturid.ee
registreerija vahetuse kohta koos selgituses esitatud väiteid põhistavate dokumentidega (dtl-d 297 ja 277–294). Sellest nähtub, et domeeninimi petturid.ee registreeriti 16. jaanuaril 2017 hageja esindaja M. Sauberi poolt esitatud taotluse alusel (taotlus on allkirjastatud 15. jaanuaril 2017). 16. jaanuaril 2017 esitas M. Sauber avalduse domeeninime petturid.ee
registreerija muutmiseks ning 17. jaanuaril 2017 sellekohasele registreerimistaotluse, kust on näha esindaja tahe registeerida domeeninimi Complexis OÜ-le. Registreerija vahetus teostati 26. veebruaril 2017, kuid domeeniregistri pidaja Elkdata OÜ süsteemis tekkis viga andmete töötlemisel (omanikuvahetuse operatsioon viidi läbi vigaselt), mille tagajärjel ei
vastanud domeeninime registreerija registrikood tegelikule registreerija registrikoodile.
Kõnealune viga registreerija andmetes parandati domeeniregistris 5. juulil 2018. Sama järelduse saab teha ülalviidatud Elkdata OÜ 20. veebruari 2020 e-kirjast (dtl 67); EIS-i 30. märtsi 2020 e-kirjast (dtl 68) ning Elkdata OÜ vastustest kohtu järelepärimisele (dtl 201).
11.4. Eelmärgitust tuleb järeldada, et ajavahemikul vähemalt alates 26. jaanuarist 2017 kuni 5. juulini 2018 oli domeeniregistris doomeninime registreerijana märgitud Complexis OÜ, kuid registreerija äriregistri koodina avaldatud hageja registrikood. Samale järeldusele jõudis otsuses ka maakohus. Selline olukord võimaldab ringkonnakohtu hinnangul erinevaid tõlgendusi küsimuses, keda pidada domeeninime registreerijaks, sõltuvalt
sellest, kas pidada registreerija isiku tuvastamisel määravaks ärinime või registrikoodi.
Kirjeldatud konteksti arvestades ei saa pidada artiklites esitatud väiteid, et registreerija ärinimi oli domeeniregistris ekslikult märgitud (Complexis OÜ) ja et on tõendatud, et alates domeeninime registreerimisest kuni 5. juulini 2018 oli selle registreerijaks hageja, faktiväideteks. Tegemist on artiklite autori hinnanguga domeeniregistrist nähtunud registreerija andmetele.
11.5. Kuna väärtushinnangute suhtes ei ole VÕS § 1047 lg 4 kohaldatav, tuleb jätta hageja nõue väidete (“Domeeni registreerija nimi oli ekslikult Complexis OÜ” ja “See on tõendatud, et alates registreerimisest 16.01.2017 kuni muutmiseni 05.07.2018 kell 08:28 oli registreerijaks Internetikaubamajad OÜ”) ümberlükkamiseks või eemaldamiseks rahuldamata.
12. Eelmärgitud põhjustel tuleb maakohtu otsus tühistada ning teha asjas uus otsus, millega jätta hagi tervikuna rahuldamata.
Menetlusökonoomia kaalutlustel ei vasta ringkonnakohus apellatsioonkaebuse muudele väidetele.
14. Kuna kohus jätab käesoleva otsusega hagi rahuldamata, jäävad nii maakohtu
menetluses kantud kui ka apellatsioonkaebuse menetlemisel tekkinud menetluskulud TsMS § 162 lg 1 alusel hageja kanda.